Kontaktpersoner

Se föreningssidan.

Bilder

Se nedan.

Synts i media (2008)

Pressreleaser

Pressreleaser för 2006 -

Äldre pressreleaser


2005-07-04: Imorgon eller i övermorgon röstar kanske parlamentet

Alexandra som är Ingers Segelströms assistent har lobbying på sitt bord från justitiedepartementet, som skickar texter om hur viktigt det är att patentera datorprogram. Justitie ignorerar problem och driver politik på tjänstermannanivå tillsammans med folk på PRV och ICC (som även har inflytande i Svenskt Näringsliv). Fult, inte minst med tanke på att de även har stoppat motioner med hänvisning till arbetet i EU som de samtidigt har påverkat hårt. Svenska företag önskar inte heller detta skydd (12% vill ha mjukvarpatent i förhållande till 63% mot/Handels gbg). Jag önskar verkligen att näring eller någon svarar på deras konstiga ställningstaganden -- precis som i Danmark.
http://wiki.ffii.org/Bendtsen050617En

Röstningen sker kanske redan på nu på tisdag (den 5:e) eller den 6:e och att inte rösta är samma sak som att rösta på rådets text. Det är vad justitiedepartementet vill att svenska delegater ska. De vill inte ha förhandling mellan rådet och parlamentet för att konkretisera saker. Därför är parlamentets kompromissförslag så viktiga för att få ordning på röran.

Ett par saker som jag tycker är självkara fel i rådstexten har jag tidigare kritiserat i justities PM - utan svar. Det var tydligen samma frågor som en domare i tyska HD ställde till tyska justitedepartementet och som svarades med tystnad. Han konstaterade att man inte längre kan avfärda patent utifrån patentlagens undantag med rådstexten (blandar höjd med icke-tekniska bidrag). Det saboterar deras praxis idag, Det andra är att patent inte bör omfatta programpubliceringskrav - något som borde vara självklart i patentsammanhang  (inte minst med tanke på hur det krockar med internationella avtal som TRIPS och i upphovsrätten).

Icke-tekniska delar och endast tekniska problem är genvägar för patent på affärsmetoder och informationsmodeller. Alla har tekniska problem - det är en usel ursäkt att patentera icke-tekniska lösningar och gemensam kunskap.

/jonas

Rapportör Rocards tillägg, Buzek, Duff mfl. (alla grupper har skickat in ändringsförslaget)
http://swpat.ffii.org/papers/europarl0309/amends05/plen0507/am_text.doc
alla språk:
http://www2.europarl.eu.int/sce/server/internet/amend_motions_texts/sce_amend_motions_texts_main_02.jsp?ref=A6-0207/2005
(Rocards text har sänts in flera gånger av alla grupper - därav den långa listan)

Till Svenska Eu-parlamentariker från justitie:

Översänder ett brev från Jusititedepartementets statssekreterare Dan
Eliasson om förslaget till direktiv om patenterbarhet hos
datorrelaterade uppfinningar.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Kjellin

"""""""""""""""                                Stockholm den 28 juni 2005

Bästa parlamentsledamot,

Den 6 juli ska Europaparlamentet ta ställning till frågan om
patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar. Jag hoppas och tror att
rådet och parlamentet ska ha en god och konstruktiv dialog i frågan och
finna en bra lösning. Som ett led i en sådan dialog vill jag informera
de svenska medlemmarna av Europaparlamentet om Sveriges linje i
förhandlingarna.

Enligt Sveriges uppfattning är det viktigt att det även i framtiden
finns tillgång till ett balanserat och fullgott skydd för
datorrelaterade uppfinningar inom EU. Ett sådant skydd är till godo för
samhället och utgör en viktig faktor för att stimulera företagsamhet och
för att främja sysselsättning och tillväxt.

Som Du säkert känner till stödjer Sverige rådets gemensamma ståndpunkt.
Vi anser att ståndpunkten utgör en balanserad lösning som tydliggör
gränserna för när patent på datorrelaterade uppfinningar kan meddelas. I
ståndpunkten markeras att det inom EU även i fortsättningen krävs en
lösning av ett tekniskt problem – ett tekniskt bidrag – för att patent
ska kunna meddelas. Detta hindrar patent på rena affärsmetoder.
Ståndpunkten markerar också att det alltjämt inte ska vara möjligt att
patentera vad som enbart är ett datorprogram. Detta är bra. Vår klara
uppfattning är att ett direktiv i linje med rådets gemensamma ståndpunkt
inte skulle utöka möjligheterna att patentera datorrelaterade
uppfinningar i jämförelse med den vägledande praxis som vi har i Sverige
och i övriga Europa idag. Ett sådant direktiv skulle istället innebära
tydligare gränser och därigenom leda till färre tveksamma eller oriktigt
meddelade patent.

Från svensk sida är vi beredda att i samarbete med andra medlemsstater
och Europaparlamentet överväga alternativa skrivningar i förhållande
till den gemensamma ståndpunkten som innebär ännu tydligare
gränsdragningar, så länge som man inte ändrar balansen av vad som kan
skyddas av patent. Parlamentets JURI-utskott har den 20 juni föreslagit
vissa ändringar i ståndpunkten. Sverige vill ha en lösning i linje med
ståndpunkten och ser JURI-utskottets ändringsförslag som en bra grund
för fortsatta diskussioner. Jag vill som särskilt positiva delar
framhålla att JURI-utskottet valt att inte föreslå att olika former av
informationshantering ska undantas från det patenterbara området och att
man behållit möjligheten att patentkrav kan omfatta datorprogram
(artikel 5.2).

Jag hoppas att jag med dessa rader kunnat ge en bild av Sveriges syn på
förhandlingarna. Självklart är Du välkommen att vända Dig till
Justitiedepartementet eller Sveriges Representation i Bryssel för
ytterligare information om Sveriges linje.

Med vänlig hälsning

Dan Eliasson2005-03-08: Ministerrådet räcker långnäsa åt parlamenten

EU:s ministerråd valde i måndags att visa sitt totala förakt för såväl det folkvalda EU-parlamentet som för de demokratiska spelreglerna.

Genom att bryta mot procedurreglerna för hur beslut i ministerrådet ska tas, lyckades ordförandelandet Luxemburg pressa igenom ett godkännande av förslaget till direktiv om mjukvarupatent. Europaparlamentet har vid ett flertal tillfällen visat sitt tydliga missnöje med direktivet i rådets tappning, och inte ens i ministerrådet självt åtnjuter texten längre den erforderliga majoriteten.

-Ministerrådet och kommissionen är som ett skenande snälltåg, säger Christian Engström från FFII.se. Någon måste få stopp på dem innan de allvarligt skadar Europa.

Läs hela pressreleasen.


2005-02-28: EU-kommissionen kör över parlamentet om mjukvarupatent

EU-kommissionen har avslagit europaparlamentets begäran om en omstart för direktivet om mjukvarupatent, trots att det var ett enhälligt parlament som begärde omstarten. Därmed har EU-kommissionen valt att gå i direkt konfrontation med parlamentet.

Samtidigt meddelas att ministerrådet sannolikt kommer att anta den direktivstext som legaliserar mjukvarupatent som en så kallad A-punkt nu på måndag, då ministerrådet för konkurrenskraft träffas i Bryssel. A-punkter är ärenden som antas som en ren formalitet utan diskussion.

Riksdagsman Carl B Hamilton (fp) har ställt en fråga i riksdagen till justitieminister Bodström, där han kritiserar det sätt som direktivet har handlagts på, och ber ministern verka för att frågan tas upp till förnyad diskussion som en B-punkt. I sitt svar säger dock Bodström att han inte ser några hinder för att frågan klubbas igenom utan att diskuteras vidare.

Läs hela pressreleasen.


2004-12-21: Polen stoppade patentkupp i ministerrådet

Polen avvärjde det holländska EU-ordförandeskapets försök att kuppa igenom ett beslut om mjukvarupatent på ministerrådets möte --- om fiskerifrågor.

Erik Josefsson ordförande i FFII.se, är nöjd med att Polen dragit i nödbromsen.

- Idag kan vi tacka Polen både för att ha stått upp för demokratin och för att konkret ha gett till exempel Statskontoret tid att utvärdera hur mjukvarupatent skulle påverka 24-timmarsmyndigheten.

Läs hela pressreleasen.


2004-09-17: Mjukvarupatent legaliseras utan debatt?

Den 24 september ska ministerrådet för konkurrenskraft träffas. Risken är överhängande att en politisk överenskommelse som legaliserar mjukvarupatent klubbas igenom som en så kallad "A-punkt". Det innebär att ministrarna inte ens tar sig tid att diskutera frågan, utan bara sätter sin namnteckning under tjänstemännens förslag. Om så sker är det olyckligt för de framtida förutsättningarna för innovation inom den europeiska IT-branschen.

Dessutom mycket anmärkningsvärt ur demokratisynpunkt, eftersom det demokratiskt direktvalda europaparlamentet hade diametralt motsatt åsikt när det röstade om frågan för ett år sedan.

Läs hela pressreleasen.


2004-06-16: Acacia stämmer TV-bolag om mjukvarupatent

USA Today rapporterar idag att Acacia har stämt 9 av de största kabel-TV bolagen i Amerika för intrång i Acacias mjukvarupatent.

Företaget Acacia har patent på idén att sända videofilm över Internet eller via kabel-TV. Patentet är beviljat både i USA och Europa.

Hittills har Acacia ägnat ett par år åt att kräva in licenspengar från företag som visade videosekvenser över Internet. I första hand var det amerikanska porrsajter som tvingades betala. En licens kostar 2% av företagets totala omsättning.

Läs hela pressreleasen.


2004-05-19: Regeringen verkar för obegränsad patenterbarhet

Ministerrådet i Bryssel beslutade igår med knapp majoritet att bifalla ett förslag om mjukvarupatent i Europa. Förslaget är mycket kontroversiellt och har mött ett massivt motstånd bland europeiska företag och privatpersoner. Ett av länderna som okritiskt stödjer förslaget är Sverige.

Erik Josefsson, ordförande i föreningen FFII.se, kommenterar:

"Förslaget är en katastrof. Om inte parlamentet återinför de viktiga begränsningarna i den andra läsningen, kommer programvarubranschen bli ett fullkomligt minfält. Många företag kommer att förlora kontrollen över sin egen produktutveckling"

Läs hela pressreleasen.


2004-05-10: Bodström kör över EU-parlamentet om mjukvarupatent

I förberedelserna inför EU:s ministerrådsmöte den 17-18 maj, har tjänstemännen kommit överens om ett förslag till direktiv för patentbarhet på datorprogram. Förslaget innebär att mjukvarupatent införs i Europa, trots att Europaparlamentet röstade nej till mjukvarupatent när frågan var uppe till omröstning där.

Om inget av länderna ändrar sig innan det formella beslutet tas på ministerrådets möte den 17-18 maj, så kommer förslaget klubbas igenom.

EU-parlamentariker av alla politiska schatteringar är mycket upprörda, och fördömer ministerrådets handlande i skarpa ordalag.

Läs hela pressreleasen.


2004-04-26: FFII.se stödjer inte Piratbyråns krav

Den 1 maj kommer Piratbyrån att ordna demonstrationer mot patent och upphovsrätt (copyright). I Piratbyråns upprop inför demonstrationerna är ett av kraven att såväl upphovsrätten som patentsystemet i dess helhet ska avvecklas.

Den åsikten delas inte av FFII.se .

Läs hela pressreleasen.

Läs även Varför säger ni så här?.


Bilder

Demonstration i Bryssel mot mjukvarupatent, och konferens i EU-parlamentet:
http://www.engstroem.reitoei.net/

 

Bilder på styrelse och kontaktpersoner (klicka på resp. bild för större bild med högre upplösning)

 

Samtliga bilder är fria för publicering och nerladdningsbara i full upplösning.

 

 


FFII.se