Protokoll fört vid

Styrelsemöte 2, 2006 i Förening för en fri informationsinfrastruktur Sverige

2006-12-28 till och med 2006-12-31 på styrelsen AT ffii.se

1. Mötets öppnande

Mötet öppnandes torsdagen den 28 december, 2006.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Val av mötesordf, sekreterare och justeringsmän

Erik Josefsson valdes till mötesordförande och mötessekreterare

4. Val av justeringsmän

Roland Orre och Per F Pettersson valdes till justeringsmän

5. Konstituering av styrelsen

Styrelsen konstituerades (eftersom föreningens verksamhet drivs kassalöst tillsattes ingen kassör).

6. Genomgång av årsmötet

7. Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen gick igenom föregående protokoll och konstaterade att:

8. Övriga frågor

9. Mötets avslutande

Mötet avslutades söndagen den 31 december, 2006

Vid protokollet: Erik Josefsson, mötessektreterare
Justeras: Roland Orre, Solna den 5 januari , 2007.
Justeras: Per F Pettersson, Stockholm den 11 januari, 2007.