Protokoll fört vid

Årsmöte 2006 i Förening för en fri informationsinfrastruktur Sverige

2005-09-29 18:00 till och med 2006-10-06 23:59 på se-parl AT ffii.org

1. Mötets öppnande

Erik öppnde mötet.

2. Val av ordförande, sekreterare samt 2 justeringsmän för mötets protokoll

Mötesordförande: David Vuorio
Mötessekreterare: Per Pettersson
Justeringsmän: Jonas Bosson och Olof Axelsson

3. Fråga om mötet behörigen utlysts

Mötet befanns behörigt utlyst.

5. Verksamhetsberättelse

Följande verksamhetsberättelse antogs:

Under det gångna året har styrelsen och föreningens medlemmar varit aktiva på många olika sätt för att fortsatt driva föreningens frågor efter europaparlamentets historiska beslut den 6 juli 2005.

I huvudsak har arbetet bestått i opinionsbildning mot mjukvarupatent[1], för öppna standarder[2], debatt kring datalagringsdirektivet[3] och deltagande i kommissionens konsultation om framtidens patentsystem[4,5,6].

Hemsidan www.ffii.se har också bidragit till att allmänheten kontinuerligt har haft tillgång till föreningens ståndpunkter.

Som enskild aktivitet bör nämnas att FFII lyste med sin närvaro på seminariet "Seminarium om IT-politik 6 december 2005"[7]

Under verksamhetsåret lämnade Sara Johansson och Christian Engström sina poster som ledamöter i styrelsen, därtill lämnade ett mindre antal personer också mailinglistan se-parl. I övrigt har medlemsantalet i föreningen inte förändrats.

[1] se miljöpartets motion 2005/06:L283 "Patent på datorprogram": http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=426&typ=mot&rm=2005/06&bet=L283
[2] se Christer Winbäcks (fp) fråga till Ulrica Messing (s) den 11 maj: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=67&dtyp=f&rm=2005/06&nr=1591
[3] se mailarkivet till se-parl och transkriptionen av hearingen: http://wiki.ffii.org/DataRetentionGreenConf051207En [4] se artikel i Computer Sweden publicerad 2006-03-24: http://computersweden.idg.se/2.139/1.30709
[5] se dokument skickat till kommissionen och Justitiedepartementet: http://www.ffii.se/erik/misc/svar_compat.pdf
[6] Erik Josefsson läser upp en deklaration på hearingen i Bryssel: http://press.ffii.org/Press_releases/FFII_statement_given_at_EU_patent_policy_hearing
[7] se länk till "Seminarium om IT-politik 6 december 2005": http://www.isoc.se/default2.asp?xid=159

5. Kassa och revisionsberättelse

Följande kassa och revisionsberättelse antogs:

Föreningen har under hela perioden drivits kassalöst, vilket innebär att föreningens tillgångar är 0 kronor, och att inga in-eller utbetalningar har skett. Föreningen har inte några bankkonton eller liknande.

Undertecknad, av FFII.se utsedde revisor, får härmed efter slutförd granskning av räkenskaperna för verksamhetsåret 2005, avge följande berättelse:

Jag har granskat handlingar som lämnar upplysning om FFII.se:s ekonomi och verksamhet och i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder jag ansett erforderliga.

Revisionen har inte givit anledning till anmärkning, varför jag rekommenderar årsmötet att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Västerås 2006-09-11

Anders Lindbäck

6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beviljades.

7. Bestämmande av styrelsens storlek för perioden fram till nästa årsmöte

Sex personer.

8. Val av föreningens ordförande

Erik Josefsson

9. Val av föreningens övriga styrelsemedlemmar

Per Pettersson, Roland Orre, Mikael Ståldal, Jonas Bosson och Danny Fröberg.

10. Val av en revisor samt en ersättare

Till revisor valdes Anders Lindbäck; till revisors ersättare valdes Bengt Kleberg.

11. Eventuellt val av valberedning för nästa årsmöte

Ingen valberedning tillsattes.

12. Bestämmande av budget och medlemsavgifter för det kommande året

Styrelsens förslag antogs mot bakgrund av punkt 12.

Förslaget lyder:
Styrelsen föreslår att budgeten för det kommande året inte specificerar några inkomster eller utgifter och att inga nya medlemsavgifter införs.

13. Presentation av budgeten av den avgående styrelsen

Styrelsen presenterade budgeten:
året är baserad på antagandet att verksamheten kommer att bedrivas kassalöst åtminstone fram till nästa fram föreningsmöte. Därför presenter styrelsen inte någon budget som specificerar inkomster och utgifter, utan överlåter till den kommande styrelsen att hantera budgetplanering om behov av sådan uppstår innan nästa föreningsmöte äger rum.

14. Propositioner från styrelsen

Utgick, inga propositioner fanns för behandling.

15. Motioner från medlemmarna

Utgick, inga motioner fanns för behandling.

15. Mötets avslutande

Mötet avslutades 2006-10-06 23:59.

Vid protokollet: Per F Pettersson, mötessekreterare
Stockholm den 7 oktober 2006Justerat: Olof Axelsson, den 9 oktober 2006
Justerat: Jonas Bosson, den 17 oktober 2006