Protokoll fört vid

Styrelsemöte 1, 2006 i Förening för en fri informationsinfrastruktur Sverige

2006-08-26 till och med 2006-09-10 på styrelsen AT ffii.se

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande öppnade mötet via mail 20060826 kl. 20:00.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsmän

3.1 Val av mötesordförande
Erik Josefsson valdes till mötesordförande.

3.2 Val av sekreterare
Per F Pettersson valdes till mötessekreterare.

3.3 Val av justeringsmän
Daniel Brahneborg och Jonas Bosson valdes till justeringsmän.

4. Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

5. Utlysande av medlemsmöte

Styrelsen beslöt utlysa medlemsmöte på den öppna listan se-parl HOS ffii.org med start den 29:e september 2006 och slut en vecka senare genom följande kallelse:

Hej se-parl! rmed kallas alla medlemmar till årsmöte den 29:e september 2006 här på mailinglistan se-parl med start klockan 18:00 svensk tid och slut en vecka senare vid midnatt.

De här på listan som inte är medlemmar är välkomna att gå med i föreningen. Det gör man genom att skriva till styrelsen HOS ffii.se. Medlemskap i FFII.se är gratis. Jag vill passa på att påminna om bestämmelsen i stadgarna (§11) att "Det ålägges varje medlem att hålla styrelsen underrättad med korrekta adresser", så om du har bytt mailadress under året tala om det innan årsmötet börjar.

Enligt stadgarna måste ett årsmöte utlysas minst 14 dagar i förväg och propositioner från styrelsen och motioner från medlemmar måste finnas tillgängliga för medlemmarna minst 5 dagar i förväg. Detta gäller även kandidaturer till styrelsen, ordförandeposten och förslag på justeringsmän.

Förra året togs alla medlemsmötets beslut med acklamation. Det var alltså ingen medlem som röstade mot något förslag. Min förhoppning är att vi ska kunna göra på samma sätt i år. Den viktigaste anledningen är att fastställande av röstlängd (med tillhörande verifikationsproblematik) då inte behöver genomföras.
Vänliga hälsningar,

Erik Josefsson, ordf. FFII.se

För mer info, se www.ffii.se/forening/

6. Avgående styrelsemedlemmar

Styrelsen noterade att ledamöterna Sara Johansson och Christian Engström har lämnat styrelsen under mandatperioden.

7. Övriga frågor

7.1 Remissinstans
Styrelsen beslöt enhälligt ge Jonas Bosson uppdraget att ansöka om att föreningen får bli remissinstans till regeringen.

7.2 Arbetsordning
Styrelsen beslöt enhälligt ge Erik Josefsson uppdraget att utarbeta en arbetsordning för styrelsearbetet i vilken t ex regler för uttalanden i föreningens namn, ansvar för hemsidan och ansvar för medlemsregistret närmare ska specificeras.

7.3 Medlemsutskick
Styrelsen beslöt enhälligt ge Jonas Bosson uppdraget att upprätta en mailinglista för medlemsutskick, till exempel nyhetsbrev.

7.4 Press
Styrelsen beslöt enhälligt ge David Vuorio uppdraget att hantera relationen till svenska medier.

7.5 Wiki
Styrelsen beslöt enhälligt ge Daniel Brahneborg uppdraget att stänga ner http://www.ffii.se/kwiki/ samt att flytta relevant innehåll till en ny wiki hos FFII.org: http://sv.ffii.org.

7.6 Eboard
Styrelsen beslöt enhälligt ge Erik Josefsson uppdraget att se till att alla styrelsemedlemmar blir subscrajbade på FFII.orgs internationella lista eboard (extended board).

8. Mötets avslutande

Mötesordföranden förklarade mötet avslutat 20060910 kl. 23:19.

VID PROTOKOLLET: Per F Pettersson, mötessekreterare

JUSTERAS: Daniel Brahneborg, Stockholm den 10:e september 2006.
JUSTERAS: Jonas Bosson, Stockholm den 10:e september 2006.