Protokoll fört vid

Styrelsemöte 3, 2005 i Förening för en fri informationsinfrastruktur Sverige

2005-09-09 till och med 2005-09-14 på styrelsen AT ffii.se

1. Mötets öppnande

Mötet öppnandes fredagen den 9 september, 2005.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Erik Josefsson valdes till mötesordförande och mötessekreterare.

4. Val av justeringsmän

Danny Fröberg och Daniel Brahneborg valdes till justeringsmän.

5. Konstituering av styrelsen

Styrelsen konstituerades:

Jonas Bosson, vice ordförande
Per F Pettersson, sekreterare

Eftersom föreningens verksamhet drivs kassalöst tillsattes ingen kassör.

6. Genomgång av årsmötet

Genomförandet av årsmötet på listan se-parl fungerade bra, men erfarenheten från mötet ger anledning att notera att:

7. Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen gick igenom föregående protokoll (05-08-05) och konstaterade att:

Per F Pettersson lägger upp statiska sidor med föregående protokoll på ffii.se och presenterar en lista på tidigare bordlagda frågor som bör klargöras till nästa styrelsemöte.

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

9. Mötets avslutande

Mötet avslutades onsdagen den 14 september, 2005.

VID PROTOKOLLET: Erik Josefsson, mötessektreterare

JUSTERAS: Daniel Brahneborg, Stockholm den 16 september, 2005.
JUSTERAS: Danny Fröberg, Orsa den 16 september, 2005.