Protokoll fört vid

styrelsemöte 2, 2005 i Förening för en fri informationsinfrastruktur Sverige

2005-08-05 till och med 2005-08-17 på styrelsen AT ffii.se

1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat 8 augusti 2005.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Jonas Bosson och Christian Engström.

4. Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen gick igenom föregående protokoll (05-04-17) och konstaterade att:

5. Överföring av ffii.se till föreningen

Med anledning av att www.ffii.se var nere under ett antal dagar finns det anledning att bestämma om ffii.se ska ägas av föreningen eller inte (eller så länge föreningen inte har ett organisationsnummer, ägas av ordföranden eller annan av styrelsen betrodd föreningsmedlem). Just nu är ägarinformationen som följer:

contract_number:102-731-625
status:UPPRATTAT
holder:Ffiiorg
orgno:[DE] Ffiiorg
contact_info.coaddr:-
contact_info.address:Blutenburgstr. 17
contact_info.zipcode:-
contact_info.postal_town:80636 Muenchen, DE
contact_info.countrycode:DE
contact_info.phone_no:-
contact_info.fax:-
contact_info.contact:Hartmut Pilch
contact_info.email:phm@ffii.org

Erik påbörjade en ansökan om överföring eftersom det under en tid framstod som det snabbaste sättet att få www.ffii.se online igen. Beslut om ffii.se ska ägas av föreningen eller inte bordlades till efter årsmötet då den nya styrelsen kan reda ut frågan tillsammans med FFII.org.

6. Medlemsmöte

Styrelsen beslöt utlysa årsmöte 31 Augusti med följande mail till se-parl:

Hej se-parl!

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte den 31 augusti på mailinglistan se-parl med start klockan 18:00 svensk tid.

De på listan som inte är medlemmar är välkomna att gå med i föreningen. Det gör man genom att skriva till styrelsen [AT] ffii.se. Medlemskap i FFII.se är gratis.

Är du osäker på om du är medlem i FFII.se eller inte så lägg ett mail till styrelen på adressen ovan för säkerhets skull. Det vore bra om din emailadress på den här listan var densamma som den du använder som medlemsadress.

Enligt stadgarna måste föreningsmöten utlysas minst 14 dagar i förväg och propositioner från styrelsen och motioner från medlemmar måste finnas tillgängliga för medlemmarna minst 5 dagar före mötet.

Kandidater till styrelsen och ordförandeposten, förslag på justeringsmän, propositioner och motioner etc, lägges med fördel upp på wikisidan Årsmöte2005:

http://www.ffii.se/kwiki/index.cgi?Arsmote2005

För mer info om hur årsmötet funkar etc, se stadgarna:

http://www.ffii.se/kwiki/index.cgi?Stadgar

Vänliga hälsningar,

Erik Josefsson, ordf. FFII.se


Styrelsen anser att årsmötets valda justerare kan garantera att val av ny styrelse kan ske på listan se-parl på ett tillräckigt betryggande sätt.

7. Övriga frågor

8. Mötets avslutande

Mötet avslutades 17 augusti, 2005.

JUSTERAS: Jonas Bosson
JUSTERAS: Christian Engström