Protokoll fört vid

Styrelsemöte 1, 2005 i Förening för en fri informationsinfrastruktur Sverige

2005-04-07 till och med 2005-08-08 på styrelsen AT ffii.se

1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet 20050407.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt följande.

3. Val av mötesordf, sekreterare och justeringsmän

3.1 Mötesordförande:
Till mötesordförande valdes Erik Josefsson.

3.2 Sekreterare:
Till sekreterare valdes Per F Petterson.

3.3 Justeringsmän:
Till justeringsmän valdes Jonas Bosson och Christian Engström.

4. Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen gick igenom föregående protokoll (04-07-18) och konstaterade att:

5. Uttalanden i föreningens namn

Styrelsen fann att inga nya förslag om reglering av uttalanden i föreingens namn lagst fram och att behovet av en sådan reglering inte är överhängande varvid frågan bordlades.

6. Verksamhet hittills (medverkan i debatter, evenemang och konferenser)

7. Utlysande av medlemsmöte

Styrelen beslöt utlysa medlemsmöte med val till ny styrelse i augusti.

8. Övriga frågor

9. Mötets avslutande

Mötet avslutades 20050808 Sekreteraren noterar att protokollet har justerats av Christian Engström i mailinglistan styrelsen AT ffii.se och muntligen av Jonas Bosson.

Vid protokollet: Per F Pettersson