Protokoll fört vid

Styrelsemöte 2, 2004 för Förening för en fri informationsinfrastruktur Sverige

2004-07-18 till och med 2004-07-31 på se-parl@ffii.org

1. Mötets öppnande

Styrelsemöte 20040718 öppnat. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt följande.

3. Konstituerande av styrelsen

Styrelsen konstituerar sig som följer:
ordf: Erik Josefsson
vice ordf: Christian Engström
sekreterare: Per F Pettersson
kassör: Karin Engström

Per F Pettersson konstaterar att per 20040731 har alla kandidater accepterat och ingen styrelsemedlem har invänt.

4. Medlemskap

Anmälan om konstituerande medlem stängs inte som annonserat per 20040731 pga tekniska problem på se-parl (se tilläggspunkt 2). Konstituerande medlemmar visas på hemsidan.

Föreningen inför ett medlemssystem a la SSLUG, alltså en mailinglista med namnet medlemsutskick@ffii.se efter SSLUGs medlemssystem som förebild:
http://www.sslug.se/tilmeld

Listan medlemsutskick@ffii.se används bara för registrering av medlemsskap och medlemsutskick från styrelsen till medlemmarna. Ingen annan än styrelsen kan maila till listan och används bara till föreningsaktiviteter.

Listan se-parl@ffii.org påverkas inte utan fortsätter som vanligt.

5. Övriga frågor

Utkast ligger på http://www.ffii.se/kwiki/index.cgi?ForeningsFormalia

5.1 Observatör på styrelselistan

Adrian Lozano föreslås som teknisk observatör på styrelselistan eftersom han har fysisk tillgång till den maskin ffii.se använder.

5.2 Relation till moderföreningen FFII

Medlemskap i moderföreningen FFII är oberoende av medlemskap i ffii.se. Information om hur man går med i FFII skall göras tillgänglig på hemsidan.

5.3 Uttalanden i föreningens namn

Diskussion om policy för hur medlem/styrelsemedlem ska uttala sig i föreningens namn bordläggs till nästa styrelsemöte.

6. Mötets avslutande

Ordförande förklarade möte 2004-1 (20040718 - 20040731) avslutat 20040731.

Vid protokollet: Per F Pettersson

Tillägspunkt 1.

Sekreterare noterar efter mötets avslutande att justerare inte utsetts, och uppmanar därför ordförande att justera protokollet.

Tillägspunkt 2.

Ordföranden noterar att registreringen för konstituerande medlem stängdes 20040805. http://www.ffii.se/kwiki/index.cgi?KonstituerandeMedlemmar

Tillägspunkt 3.

Ordföranden noterar att mötet avslutades 20040731 utan att det explicit noterades på styrelselistan där mötet föregick.


Justeras: Erik Josefsson, 20040825