english

Följande brev har skickats till ett antal remissinstanser:

FFII [1] har analyserat "den osynliga infrastrukturen" - SOU 2007:47 -
och funnit ett antal viktiga brister som bör beaktas. (Jag skickar en
kopia på detta brev till vår ledningsgrupp.)

Den springande punkten är hur patent hänger ihop med standardisering.
En definition av öppen standard förutsätter att eventuella patent
licensieras på avgiftsfri (royalty-free- / RF-)basis, till skillnad
från "rimliga och rättvisa" (RAND-)anspråk.

RAND presenteras dock som en godtagbar lösning i utredningen, s.69 ff.,
med återspegling i utredningens överväganden (s.309):

"[...] man menar att standarder är öppna om de möter följande kriterier
[...] 4. Standarden bygger på en policy om RAND/FRAND (fair, reasonable
and non-discriminatory) för immaterialrätter som kan tillåta
licensiering utan kompensation."

RAND-krav är oförenligt med öppen källkod / fri programvara, eftersom
de bara "kan" tillåta licensiering utan kompensation. En förutsättning
är royalty-free- / RF-villkor för att inte utesluta en hel
utvecklingsmodell; följaktligen kan RAND-krav orimligen passa in på en
definition av öppen standard.

(Patent i de här sammanhangen tenderar dessutom att dyka upp flockvis i
dagsläget, varpå utveckling dessutom blir svårt eller omöjligt för
mindre företag. Detta skulle ytterligare vidga den mängd organisationer
och individer som nekas att tillämpa standarderna.)

Dylika synpunkter bemöts dock i utredningen med:

"Bland kravställarna finns dock avvikelser, exempelvis i form av krav
på frånvaro av patent i standarder, kostnadsfri licensiering, [...]"
(vilket RAND inte ställer några krav på, se s. 71 och 309)

I ljuset av framgångarna med HTML, XML, PNG, ODF m.fl. som är riktiga
öppna standarder - och således har ställt upp just sådana RF-krav -
måste ett perspektiv om "avvikelser" anses vara en märklig hållning.

Vi understryker därför vikten av att definitionen av öppna standarder
vidhålls med krav på avgiftsfria / RF-villkor med avseende på
patentlicensiering. Detta är också förenligt med exempelvis EU:s
slutsatser i EIF 1.0, som tar upp RF som minimikrav:

http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=19529

Ett förslag på ytterligare läsning är Bruce Perens inlägg:
http://www.openstandards.se/perens-sprakforbistring (översättning)

Se även vårt pressmeddelande:
http://ffii.se/pr/2007-10-09-closed-standards

[1] FFII är en ideell förening på internationell nivå, främst inom
Europa. FFII Sverige utgör en oberoende gren som liksom FFII bl.a.
arbetar med frågor om upphovsrätt och patent inom
databehandlingsområdet, i syfte att eliminera hinder för fri
konkurrens, och vidhålla en fri IT-marknad.