Stadgar för Förening för en fri informationsinfrastruktur Sverige.

0. Namnet på föreningen är "Förening för en fri informationsinfrastruktur Sverige", med förkortningen "FFII.se".

1. FFII.se är en oberoende systerorganisation till Förderverein für eine Freie Informationelle Infrastruktur e.V. (FFII) och strävar efter att samordna sin verksamhet med FFII i den utsträckning som föreningsmötet och svensk lag tillåter.

2. Föreningen är en ideell förening i enlighet med svensk lag. Föreningen ska verka för en fri och öppen informationsinfrastruktur, till gagn för företagsamhet och forskning i Sverige och Europa.

3. Föreningen har sitt säte i Stockholm, Sverige.

4. Medlemskap är öppet för individer som önskar stödja eller deltaga i arbetet enligt § 2.

5. För att bli medlem måste den sökande skicka in en skriven ansökan till föreningens styrelse. Styrelsen accepterar eller avvisar ansökningen genom en enkel majoritetsomröstning vid närmast följande styrelsemöte. Styrelsen kan delegera rätten att acceptera medlemskap till en eller flera styrelsemedlemmar, men avvisande av medlemskap måste alltid ske genom omröstning i hela styrelsen.

6. De formellt beslutsfattande organen i föreningen är:

7. Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsmöte hålls regelbundet en gång om året samt vid extra tillfällen. Alla beslut i föreningsmötet görs genom enkel majoritetsomröstning bland de röstande medlemmarna. Medlemmar röstar genom att lämna fullmakt till en vid mötet närvarande person eller genom att skriftligen, före mötet, lämna sin röst i en specifik fråga till styrelsen. Samtliga skriftliga röster skall annonseras av mötesordföranden vid mötets början. Vid jämn röstfördelning görs en andra omröstning. Om denna inte heller ger ett majoritetsbeslut avgörs frågan genom lottdragning.

8. Vid det årsmötet skall följande punkter finnas på dagordningen:

9. Ett extra föreningsmöte måste kallas av styrelsen när:

Detta möte måste hållas inom 28 dagar av denna begäran. Vid ett extra föreningsmöte skall dagordningen hålla följande punkter:

Ett extra föreningsmöte kan fatta beslut i alla frågor som har utlysts, inkluderande val av ny styrelse, ändrande av medlemsavgifter och förändring av stadgarna.

10. Föreningsmöten måste utlysas minst 14 dagar i förväg. Propositioner från styrelsen och motioner från medlemmar måste finnas tillgängliga för medlemmarna minst 5 dagar före mötet. Föreningsmötet kan inte fatta beslut i frågor som inte utlysts i stadgeenlig tid innan mötet.

11. Föreningsmöten kan kallas per vanlig eller elektronisk post. Det ålägges varje medlem att hålla styrelsen underrättad med korrekta adresser för bägge typerna av kommunikation.

12. Möten kan hållas med mötesdeltagarna fysiskt närvarande, per telefonkonferens eller över Internet via text- eller ljudförbindelse. Styrelsen bestämmer formen för mötet i enlighet med de regler som satts upp av föreningsmötet. Under alla omständigheter skall valet av medium för mötet göras så att alla medlemmar skall ha möjlighet att utöva sin rätt att rösta och ta del av föreningens verksamhet.

13. Styrelsen består av en ordförande samt en eller flera övriga styrelsemedlemmar.

14. Styrelsen hanterar löpande verksamheten i FFII.se. Den kan ingå kontrakt å föreningens vägnar och hantera alla ärenden som inte annars styrs av stadgarna eller föreningsmötet.

15. Ordföranden tillsammans med en annan styrelsemedlem har rätten att teckna firma. Rätten att teckna firma för föreningen kan delegeras till en enskild styrelsemedlem genom beslut i styrelsen.

16. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då minst hälften av ledamöterna har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid personval då lottdragning avgör. Styrelsen kan utse enskild styrelsemedlem till funktionär för enskilt ärende. Styrelsen som helhet är dock fortfarande ansvarig för alla aktiviteter samt föreningens finanser.

17. Verksamhetsåret för föreningen löper från den 1 Januari till den 31 December.

18. En medlem kan när som helst avsluta sitt medlemskap genom skriftlig anmälan till styrelsen.

19. En medlem anses automatiskt ha avslutat sitt medlemskap om årsmötet har beslutat om medlemsavgift, och medlemsavgiften inte betalts inom tre månader efter årsmötet.

20. En medlem som agerar mot föreningens intressen kan avstängas genom majoritetsbeslut i styrelsen. Medlemmen kan sedan uteslutas ur föreningen vid ett föreningsmöte genom omröstning.

21. Föreningen kan upplösas av föreningsmötet om två tredjedelar av de närvarande röstberättigande representanterna röstar för. Om föreningen beslutas upplösas måste föreningsmötet fatta beslut gällande disponerandet av föreningens tillgångar.

22. Om föreningen vid något tillfälle har mindre än två medlemmar, eller om det under en sammanhängande period som sträcker sig över två årsmöten har mindre än fem medlemmar, upplöses föreningen automatiskt. I sådant fall skall föreningens tillgångar doneras till FFII. Om denna förening inte längre existerar skall tillångarna gå till Röda Korset.

23. Varje motion att förändra föreningens stadgar måste skrivas med den exakta ordalydelse som den föreslagna ändringen skall ha. Föreningsmötet kan modifiera detta förslag innan det godkänns, så länge som motionens syfte bibehålls. En motion att ändra en stadga måste stödjas av minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade representanterna för att gå igenom.