Protokoll fört vid

Styrelsemöte 2, 2007 i Förening för en fri informationsinfrastruktur Sverige

2007-06-05

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades på Hermans på Söder. Närvarande var Jonas Bosson, Per F Pettersson och Roland Orre från styrelsen samt revisor Bengt Kleberg och David Vourio från ffii.org.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mötesordförande: Jonas Bosson
Sekreterare: Per F Pettersson

4. Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Roland Orre och Bengt Kleberg.

5. Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom utan kommentarer.

6. Övriga frågor

6.1 Colocation och serverdrift
Jonas upplyste styrelsen om att pengar för colocation ac FFII.se och Gauss-servern finns från ffii.org.

6.2 FFII.se
Styrelsen konsterade att FFII.se är eftersatt och saknar tydligt syfte, och beslutade om en tvåstegsraket.
Steg 1: Per städar upp siten med befintlig, påbörjad struktur med apache-includes.
Steg 2: Jonas och Per hittar en målsättning och strategi för FFII.se. Efter det så skall vi undersöka hur vi kan gå över till ett CMS-system och vilket CMS-system vi skall välja.

6.3 Rekrytering
Styrelsen beslutade att försöka rekrytera examensarbetare eller andra frivilliga att arbete med FFII.se. med inspiration av piratbyråns jobbsite: http://www.piratbyran.org/jobs/

6.4 Medlemslista & donationer
Styrelsen konstaterade ett flertal problem med medlemssystemet.
* Medlemslistan är tekniskt undermålig
* Ingen rekrytering av medlemmar pågår.
* Medlemslistan är tekniskt eftersatt.
* Det går inte att anmäla sig som medlem, funktionen är trasig.

Styrelsen beslutade att
* Sätta upp ett formulär för medlemsskap som gör att man går med i mailinglistan.
* Formuläret bör skicka användaren vidare till en donationssida där man kan betala sin frivilliga medlemsavgift.
* Att ffii.se bör ha en donationssida kopplad till ett paypalkonto. Om det samlas några seriösa pengar där kan vi börja fundera på vad man ska göra av dem.

6.5 Executive summaries & presskontakter
Styrelsen beslutade att ffii.se bör sätta upp översiktiliga informationsidor om de viktigaste frågorna just nu, som ger en helhetsbild och förklarar FFII:s position. De ämnen som vi bör informera om just nu är EPLA, mjukvarupatentbeslutet i surpreme court, macrosan-fallet i storbritannien, IPRED2, Gierec report

När dessa siter har satts upp bör vi kontakta pressen för att få dem att skriva om dessa ämnen genom att förse med material. Det bör finnas en möjlighet för pressen att utgå från ett allmänt perspektiv, typ MS-Linux eller liknande.

6.6 Event
Styrelsen beslutade undersöka om vi kan ha några events, typ föreläsningar på KTH eller likande. Vi börjar med att samla idéer.

6.7 Medlemslistor
Styrelsen konstatarade att styrelsen@ffii.se har problem med spam och beslutade att skaffa två nya listor utöver se-parl och se-help. En medlemslista och en ny styrelselista. David är ansvarig för detta. Jonas ordnar formulär. Styrelsen beslutade också att se till att hela styrelsen finns med på eboard.

6.8 Kampanja i riksdagen Vi bör återuppta arbetet med kampanjer i riksdagen och arbetet med att påverka motioner.

7. Mötets avslutande

8. Mötets avslutande

Mötesordföranden förklarade mötet avslutat 20070605 kl. 18:00

VID PROTOKOLLET: Per F Pettersson, mötessekreterare

JUSTERAS: Roland Orre, Stockholm den 13 September 2007.
JUSTERAS: Bengt Kleberg, Stockholm den 12 Juni 2007.