Protokoll fört vid

Styrelsemöte 1, 2007 i Förening för en fri informationsinfrastruktur Sverige

2007-01-26

1. Mötets öppnande

Mötet öppnandes fredagen den 26 januari, 2007.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Val av mötesordf, sekreterare och justeringsmän

Erik Josefsson valdes till mötesordförande och mötessekreterare

4. Val av justeringsmän

Mikael Ståldal och Roland Orre valdes till justeringsmän.

5. Ny konstituering av styrelsen

Erik Josefsson avgår som ordförande på egen begäran. Styrelsen beslutade enhälligt att välja Jonas Bosson till ny ordförande. Till vice ordförande valdes Per F Pettersson och till sekreterare valdes Mikael Ståldal.

6. Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen gick igenom föregående protokoll och lade det till handlingarna.

7. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

8. Mötets avslutande

Mötet avslutades söndagen den 28 januari, 2007

VID PROTOKOLLET: Erik Josefsson, mötessektreterare

JUSTERAS: Mikael Ståldal, Stockholm, den 28 januari , 2007.

JUSTERAS: Roland Orre, Solna den 28 januari , 2007.