Protokoll fört vid

Årsmöte 2005 i Förening för en fri informationsinfrastruktur Sverige

2005-08-31 till och med 2005-09-04 på se-parl AT ffii.org

1. Mötets öppnande

Christian Engström förklarade å styrelsens vägnar Årsmötet 2005 i FFII.se som öppnat, och hälsade alla deltagare på listan välkomna.

Under inledningen av mötet beslutades det som en ordningsfråga att inga beslut skulle klubbas före klockan 20:00 följande söndag, för att säkerställa att alla medlemmar som så önskade skulle beredas möjlighet att delta i årmötesdiskussionerna.

Det noterades för framtiden att det hade varit bättre om en sådan tid hade varit utsatt redan i kallelsen, eller i vart fall hade föreslagits av mötesordföranden direkt när mötet öppnades.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt följande.

4. Fråga om mötet behörigen utlysts

Beslöts att mötet var behörigen utlyst.

5. Verksamhetsberättelse

Föreningens ordförande avlämnade följande verksamhetsberättelse:

Under det gångna året har styrelsen och föreningens medlemmar varit aktiva på många olika sätt för att i görligaste mån påverka utgången av behandlingen av mjukvarupatentdirektivet. Direktivet avslogs också av europaparlamentet den 6 juli 2005, vilket föreningen noterar med tillfredsställelse. För mer utförlig information hänvisas till mejlarkivet till föreningslistan se-parl och hemsidan http://www.ffii.se . Styrelsen noterar dock att en mer överskådlig sammanställning vore välkommen.

6. Kassa och revisionsberättelse

Styrelsen avlämnade följande rapport om det ekonomiska läget:

Föreningen har under hela perioden drivits kassalöst, vilket innebär att föreningens tillgångar är 0 kronor, och att inga in-eller utbetalningar har skett. Föreningen har inte några bankkonton eller liknande.

Revisionsberättelse:
Undertecknad, av FFII.se utsedde revisor, får härmed efter slutförd granskning av räkenskaperna för verksamhetsåret 2004, avge följande berättelse:

Jag har handlingar som lämnar upplysning om FFII.se:s ekonomi och verksamhet och i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder jag ansett erforderliga.

Revisionen har inte givit anledning till anmärkning, varför jag rekommenderar årsmötet att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Västerås 2005-08-01

Anders Lindbäck


7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslöts att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

7. Utlysande av medlemsmöte

Styrelen beslöt utlysa medlemsmöte med val till ny styrelse i augusti.

8. Val av styrelse och revisorer

Valdes:
Styrelseordförande:
Styrelseledamöter:
Styrelsens antal uppgår därmed till 8 personer inklusive ordföranden.

Revisorer:

9. Valberedning

Beslöts att inte tillsätta någon valberedning.

10. Presentation av budgeten av den avgående styrelsen

Den avgående styrelsen räknar med att föreningen även fortsättningsvis kommer att drivas kassalöst, och har därför inte upprättat någon budget för kommande verksamhetsår.

Noteras kan dock att det är upp till den tillträdande styrelsen att besluta i ekonomiska frågor med hänsyn till vad som kan tänkas ske i framtiden.

11. Bestämmande av budget och medlemsavgifter för det kommande året

Beslöts att medlemsavgiften även kommande verksamhetsår ska vara noll kronor.

12. Propositioner från styrelsen

Inga propositioner från styrelsen förelåg.

13. Motioner från medlemmarna

Inga motioner från medlemmarna förelåg.

14. Övriga frågor

Noterades att frågan om mjukvarupatent har hamnat i ett nytt läge efter segern i europaparlamentet, och att det behövs en diskussion inom föreningen om hur vi ska fortsätta verka för en fri och öppen informationsinfrastruktur, till gagn för företagsamhet och forskning i Sverige och Europa, i enlighet med föreningens stadgar.

Inga beslut om detta togs dock.

15. Mötets avslutande

Mötesordföranden förklarade mötet avslutat och tackade alla deltagare för ett trevligt möte.

Vid protokollet: Christian Engström, mötessekreterare
Värmdö den 4 september 2005

Justerat: Roland Orre, den 7 september 2005
Justerat: Niklas Bolander, den 7 september 2005