FFII.se årsmöte 2008


Protokoll från årsmöte, Förening för en fri informationsinfrastruktur (FFII Sverige)

2008-12-11 till och med 2008-12-14 på se-members AT ffii.org


0. Deltagare

Följande personer deltog under delar av eller hela mötet:

Niklas Bolander
Jonas Bosson, föreningsordförande
Bengt Kleberg
Anders S. Lindbäck, revisor
Roland Orre, styrelseledamot
Per F Pettersson, styrelseledamot
David Vuorio, styrelseledamot
Jan Gajdos

1. Mötets öppnande
Jonas Bosson öppnade mötet.

2. Val av ordförande, sekreterare samt 2 justeringsmän för mötets protokoll
Mötesordförande: Jonas Bosson
Mötessekreterare: David Vuorio
Justeringsmän: Bengt Kleberg och Anders Lindbäck

3. Fråga om mötet behörigen utlysts
Mötet utlystes den 27 november 2008, vilket är 14 dagar innan mötet öppnades.
Mötet befanns behörigt utlyst.

4. Verksamhetsberättelse
Följande verksamhetsberättelse antogs:

2008 har FFII.se deltagit i diskussioner om utvecklingen av patentsytetmet i EU hos regeringen, arbetat med att informera om mjukvarupatent och andra digitala rättighetsfrågor.

FFII.se blivit omnämnt och citerat i ett halvt dussin nyhetsartiklar. Vi har skrivit två debattartiklar i Expressen och Computer Sweden i samarbete med andra organisationer.

Vi har släppt två pressmeddelanden, en om svensk forskning kring mjukvarupatent, och en om öppna standarder.

FFII.se har deltagit i FOSS-konferenser, inklusive ett tillfälle i riksdagen för att belysa faran med mjukvarupatent, samt på FSCONS i Göteborg, och hoppas göra fler insatser för att FFII ska bli mer aktivt i Sverige.

Vi har skrivit ett remissvar om förlängning av upphovsrättsligt skydd. För närvarande har vi ingen kassa, så kostnader för hårdvara och co-location samt administration sponsras direkt av medlemmar.

5. Kassa och revisionsberättelse
Följande kassa och revisionsberättelse antogs:

Undertecknad, av FFII.se utsedde revisor, får härmed efter slutförd granskning av räkenskaperna för verksamhetsåret 2007, avge följande berättelse:

Jag har granskat handlingar som lämnar upplysning om FFII.se:s ekonomi och verksamhet och i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder jag ansett erforderliga.

Revisionen har inte givit anledning till anmärkning, varför jag rekommenderar årsmötet att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Västerås 2008-12-11

Anders Lindbäck

6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Beviljades.

7. Bestämmande av styrelsens storlek för perioden fram till nästa årsmöte
Tre till fem personer.

8. Val av föreningens ordförande
Kandidater: Jonas Bosson, David Vuorio.
Mötet valde Jonas Bosson.

9. Val av föreningens övriga styrelsemedlemmar
Per F Pettersson, Roland Orre, David Vuorio och Bengt Kleberg.

10. Val av en revisor samt en ersättare
Till revisor valdes Anders Lindbäck. Ingen revisorsersättare valdes.

11. Eventuellt val av valberedning för nästa årsmöte
Ingen valberedning tillsattes.

12. (13.) Presentation av budgeten av den avgående styrelsen
Se punkt 13.

13. (12.) Bestämmande av budget och medlemsavgifter för det kommande året
Medlemsavgiften behålls på 0 kronor och budgeten för det kommande året specificerar inte några inkomster eller utgifter.

14. Propositioner från styrelsen
Utgick, inga propositioner fanns för behandling.

15. Motioner från medlemmarna
Utgick, inga motioner fanns för behandling.

16. Mötets avslutande
Mötet avslutades 2008-12-14 23:59.

Vid protokollet: David Vuorio, mötessekreterare
Stockholm den 8 mars 2009