FFII.se föreningsmöte 2007


Protokoll fört vid
Årsmöte i Förening för en fri informationsinfrastruktur Sverige

2007-12-26 till och med 2007-12-31 på se-members AT ffii.org

1. Mötets öppnande
Jonas Bosson öppnde mötet.

2. Val av ordförande, sekreterare samt 2 justeringsmän för mötets protokoll
Mötesordförande: Jonas Bosson
Mötessekreterare: Mikael Ståldal
Justeringsmän: Erik Josefsson och Per F Pettersson

3. Fråga om mötet behörigen utlysts
Mötet befanns behörigt utlyst. Mötet noterade att det skulle ha stått 29 och inte 26 December i kallelsen samt att kallelsen kom minst 16 dagar före mötets avslutande.

4. Verksamhetsberättelse
Följande verksamhetsberättelse antogs:
Under det gångna året har styrelsen och föreningens medlemmar varit aktiva på många olika sätt för att fortsatt driva föreningens frågor. Vi har bl.a. varit remissinstans i flera frågor och arbetat med standardiseringsförslag.

I huvudsak har arbetet bestått i opinionsbildning mot mjukvarupatent och för öppna standarder.

Under verksamhetsåret lämnade Erik Josefsson ordförandeposten när han blev europarepresentant för EFF. Jonas Bosson tog över ordföranderollen då han var vice ordförande.

En utmärkande bedrift var David Vuorios arbete med öppna standarder inom SIS, där han uppmärksammade och kritiserade OOXML:s bristande öppenhet och genomförande. OOXML har även granskats av Stefan Gustavson som är en ny medlem och även har startat <www.openstandards.se>.

En lista över aktiviteter och pressmeddelanden finns på:
http://www.ffii.se/pr/index.html


2007-12-19 : Betänkandet "Musik och film på Internet..." Ds2007:29
2007-10-09 : IT-utredning stänger öppna standarder
2007-09-30 : FFII:s remissvar på Ds 2007:19
2007-08-27 : Microsoft trollar fram svenskt stöd för standardisering av sitt Office-format
2007-04-26 : Remissvar från FFII.se om Europas patentsystem
2007-04-16 : FFII håller storkonferens om framtiden för Europas patentsystem
2007-02-22 : Statlig patentutredning hotar tillväxten (+remissvar) SOU 2006:80

5. Kassa och revisionsberättelse
Följande kassa och revisionsberättelse antogs:

Undertecknad, av FFII.se utsedde revisor, får härmed efter slutförd granskning av räkenskaperna för verksamhetsåret 2007, avge följande berättelse:

Jag har granskat handlingar som lämnar upplysning om FFII.se:s ekonomi och verksamhet och i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder jag ansett erforderliga.

Revisionen har inte givit anledning till anmärkning, varför jag rekommenderar årsmötet att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Västerås 2007-12-21

Anders Lindbäck

6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Beviljades.

7. Bestämmande av styrelsens storlek för perioden fram till nästa årsmöte
Fem personer.

8. Val av föreningens ordförande
Jonas Bosson.

9. Val av föreningens övriga styrelsemedlemmar
Per F Pettersson, Roland Orre, David Vuorio och Danny Fröberg.

10. Val av en revisor samt en ersättare
Till revisor valdes Anders Lindbäck. Ingen revisorsersättare valdes.

11. Eventuellt val av valberedning för nästa årsmöte
Ingen valberedning tillsattes.

12. Bestämmande av budget och medlemsavgifter för det kommande året
Medlemsavgiften behålls på 0 och budgeten för det kommande året specificerar inte några inkomster eller utgifter.

13. Presentation av budgeten av den avgående styrelsen
Styrelsen antar att verksamheten kommer att bedrivas kassalöst åtminstone fram till nästa fram föreningsmöte. Därför presenter styrelsen inte någon budget som specificerar inkomster och utgifter, utan överlåter till den kommande styrelsen att hantera budgetplanering om behov av sådan uppstår innan nästa föreningsmöte äger rum.

14. Propositioner från styrelsen
Utgick, inga propositioner fanns för behandling.

15. Motioner från medlemmarna
Utgick, inga motioner fanns för behandling.

16. Mötets avslutande
Mötet avslutades 2007-12-31 14:14.

Vid protokollet: Mikael Ståldal, mötessekreterare
Stockholm den 1 januari 2008