Protokoll fört vid

Konstituerande möte för Förening för en fri informationsinfrastruktur Sverige

2004-07-11 till och med 2004-07-16 på se-parl@ffii.org

1. Mötets öppnande

Det konstituerande mötet öppnades av Christian Engström

2. Fastställande av dagordning

Följande dagordning för det konstituerande mötet antogs:

3) Val av ordförande och sekreterare samt två justeringsmän för det konstituerande mötet

Valdes:
Mötesordförande: Christian Engström
Mötessekreterare: Per F Pettersson
Justeringsmän: Michael Dalvald och Tor Klingberg

4. Fastställande av formalia för mötet

Beslöts att låta upprättandet av närvorolista anstå tills dess votering begärts i någon fråga.
Beslöts att efter mötet upprätta ett protokoll, samt att personer som accepterade protokollet och ville bli antecknade såsom konstituerande medlemmar skulle anmäla detta till styrelsen senast den 31 juli 2004. Anmälan görs direkt i medlemsregistret på KonstituerandeMedlemmar

5. Antagande av stadgar för föreningen

Utkast ligger på http://www.ffii.se/kwiki/index.cgi?ForeningsFormalia

6. Val av styrelse

Valdes:

Ordförande: Erik Josefsson

Övriga styrelseledamöter:
Per F Pettersson
Christian Engström
Magnus Stålnacke
Jonas Bosson
Jacob Hallén
Karin Engström
Johan Fänge

Revisor: Anders Lindbäck

Beslöts att inte utse någon valberedning.

7. Övriga frågor

Beslöts att inte ta ut någon medlemsavgift.

Frågan om uttalanden i FFIIs namn delegerades till styrelsen.

8. Mötets avslutande

Förening för en fri informationsinfrastruktur Sverige förklarades som bildad. Mötesordföranden tackade deltagarna för visat intresse, och förklarade mötet avslutat.

Justeras: Michael Dalvald
Justeras: Tor Klingberg